Slider

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 werkingssfeer

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, acceptaties, leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende bedingen en/of afwijkende voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn slechts van toepassing, indien en voor zover die door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 

Aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de opgegeven termijn.
Opdrachten en ook afwijkingen daarvan dan wel meer of minder werk komen in de regel schriftelijk tot stand. De totstandkoming van een overeenkomst kan echter ook met andere wettige middelen worden bewezen.
Onze weder partijen staan in voor de juistheid en volledigheid van aan ons verstrekte gegevens en aanwijzingen respectievelijk deugdelijkheid van de aan ons ter beschikking gestelde materialen en werktuigen.
Indien er sprake is van meer dan een opdrachtgever voor dezelfde opdracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de voor hen daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Bij eventuele verhuur of het op andere wijze ter beschikking stellen door ons van voertuigen en/of werktuigen, waarbij de uitvoering van de opdracht al dan niet door of vanwege ons geschiedt, worden de betreffende zaken geacht zich te bevinden onder de verantwoordelijkheid van onze opdrachtgevers.

 

Artikel 3 Prijzen

 

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en berekend in euro’s. Verschotten, zoals reis- en verblijfkosten, worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
Wij hebben het recht kosten- en prijsverhogingen, zoals verhogingen van leveranciersprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten en belastingen, die na de totstandkoming van een opdracht mochten ontstaan of ons ter kennis komen, door te berekenen. Als dit geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, hebben onze wederpartijen het recht de opdracht te annuleren, tenzij het betreft verhogingen van overheidsheffingen c.q. van overheidswege. Bij annulering moet het al geleverde of gepresteerde worden vergoed op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
Indien een aanneemsom is overeengekomen, zijn wij gerechtigd deze in gedeelten te factureren, ter keuze van ons, gebaseerd op een zodanig deel van de aanneemsom als overeenkomt met de stand van de werkzaamheden dan wel als voorschot(ten) op de eindafrekening.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 

Door ons opgegeven c.q. overeengekomen tijden voor nakoming van onze verplichtingen gelden steeds bij benadering en gaan pas in, nadat wij alle voor de uitvoering van een opdracht door onze wederpartijen te verstrekken gegevens e.d. hebben ontvangen.
Bij ons toereken overschrijding van de termijn als bedoeld in het vorige lid zijn wij eerst in verzuim als wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld en niet alsnog binnen een bij de ingebrekestelling aangegeven redelijke termijn, die tenminste 30 dagen moet bedragen, onze verplichtingen nakomen.
Bij overschrijding van de termijn als gevolg van overmacht, zijnde van wil onafhankelijke omstandigheden bij ons of bij derden, zoals staking, nalatigheid van onze leveranciers, onwerkbaar weer, transportbelemmeringen, overheidsbemoeienissen e.d., hebben wij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel deze te ontbinden. Als de overmachtstoestand langer duurt dan 60 dagen hebben ook deze wederpartijen het recht de opdracht te ontbinden. Bij ontbinding wordt afgerekend naar gelang de stand van het werk c.q. de bestede uren.
Geen verzuim treedt in indien en zolang onze opdrachtgevers niet hebben voldaan aan de verplichtingen beletsels weg te nemen en ons in te lichten omtrent de omstandigheden, zoals onder meer de exacte ligging van niet zichtbare kabels, leidingen en andere obstakels.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 

Indien de opdracht (mede) omvat het leveren van materialen of andere producten, blijven dezen zaken ons eigendom totdat onze opdrachtgevers hun verplichtingen uit c.q. in verband met de opdracht en/of andere opdrachten volledig zijn nagekomen. Onze wederpartijen zijn niet gerechtigd tot enige beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken.
Artikel 6 Betaling

 

Betaling van onze nota’s dient binnen 30 dagen na de factuur datum te geschieden op een door ons aan te wijzen bankrekening.
Uit een of meer opdrachten voortvloeiende vorderingen op onze opdrachtgevers zijn dadelijk en in hun geheel opeisbaar, indien onze opdrachtgevers surséance van betaling aanvragen, failliet worden verklaard dan wel indien op hun goederen beslag wordt gelegd.
Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling zijn onze wederpartijen van rechtswege in verzuim en zijn zij over het openstaande bedrag per maand een rente van 1% verschuldigd, dan wel de wettelijke rente, indien deze hoger is. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente verschuldigd is vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Ook zijn bij verzuim buitengerechtelijke (incasso-)kosten, in beginsel vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd, ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,-, exclusief omzetbelasting, onverminderd onze bevoegdheid de werkelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

 

Reclames omtrent gebreken in de uitvoering van een opdracht dienen binnen 14 dagen na het blijken daarvan schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan nemen wij de reclames niet in behandeling.
Op geleverde zaken geven wij geen verdergaande garanties dan wij zelf van onze leveranciers hebben gekregen.
Tenzij er voor zover uit de wet dwingend anders voortvloeit, zijn wij, noch personen voor wie wij aansprakelijk kunnen zijn, niet aansprakelijk voor de gevolgen, c.q. schade. Direct of indirect, veroorzaakt door en/of voorvloeiende uit ons aanvaarde opdrachten. Een eventuele verschuldigde schadevergoeding is tenzij en voor zover dit in strijd zou zijn met redelijkheid en billijkheid, beperkt tot de prijs van de betreffende opdracht.
Onze opdrachtgevers verplichten zich tot vrijwaring van ons en onze hulppersonen ingeval van aansprakelijkheid richting, tegenover, naar derden, indien en voor zover jegens onze opdrachtgevers aansprakelijk ontbreekt. Dit geldt met name ook indien onze opdrachtgevers hun verplichtingen als bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden niet Zijn nagekomen.

 

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid

 

Alle geschillen waartoe een offerte, een overeenkomst en/of deze voorwaarden aanleiding mogen geven, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingen wettelijke regels m.b.t. de rechterlijke competentie. Met een geschil wordt gelijkgesteld het geval, dat onze wederpartijen een onbetwiste vordering onbetaald laten.
Op al onze offertes en aanvaarde opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien uit op enig moment geldende wetgeving blijkt, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Do you want more information?

Heeft u hulp Nodig ?